Zarządzanie nieruchomościami bez licencji

Właściciele nieruchomości wynajmują często zarządców, którzy zajmują się obsługą nieruchomości. Pomiędzy stronami podpisywana jest umowa o zarządzanie nieruchomościami. Umowę taką właściciel może podpisać jednak wyłącznie z osobą, która posiada licencję zarządcy nieruchomości. Tego typu licencję może uzyskać osoba fizyczna, która ma wykształcenie wyższe i kończy kierunkowe studia podyplomowe.

Administracja nieruchomościami Łódź

W Polsce licencje dla zarządców nieruchomości wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Licencja jest gwarancją bezpieczeństwa usługi. Zarządzanie nieruchomościami wiążę się przecież z ogromną odpowiedzialnością finansową – za stan samej nieruchomości, która może być warta kilka albo kilkaset milionów oraz za dochody, które ta nieruchomość generuje. Czy jednak zarządcą może być osoba, która nie posiada stosownych uprawnień?administracja nieruchomościami łódź
Otóż bieżąca administracja nieruchomościami łódź może spoczywać na osobie, która nie posiada specjalnych uprawnień zawodowych. Jednak umowę o zarządzanie może podpisać wyłącznie osoba fizyczna z licencją zarządy. Polskie prawo przewiduje jednak wyjątki od tego wymogu. Bez licencji zawsze można zarządzać nieruchomością własną. Administrowanie nieruchomościami mogą także sprawować niektóre instytucje, które nie muszą posiadać stosownej licencji. Chodzi tutaj m. in. o Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Licencja nie obowiązuje również Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Kolejnym wyjątkiem jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Musi on jednak składać się z osób wybranych spośród właścicieli lokali.

Top